Všeobecné obchodné podmienky

Obchodnej spoločnosti ARTER s.r.o. so sídlom Zlaté Moravce, Kalinčiakova 4, PSČ 953 01, IČO: 47428244,
IČ DPH: SK2023869155 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35269/N pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestného na internetovej adrese www.welldo.sk

 

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky, OP”) obchodnej spoločnosti ARTER s.r.o. so sídlom Zlaté Moravce, Kalinčiakova 4, PSČ 95301, IČO: 47428244, IČ DPH: SK2023869155 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35269/N, (ďalej len „predávajúci, dodávateľ, poskytovateľ, prevádzkovateľ, správca, spracovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „kúpna zmluva“ nie je potrebné presné rozlíšenie) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci, objednávateľ, spotrebiteľ či podnikateľ, subjekt údajov“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.welldo.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)

1.2.  Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.welldo.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3.  Ustanovenia odlišné od OP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.

1.4.  Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva (a to aj vo forme objednávky-akceptácia a následného vystavenia dokladu o kúpe) a OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5.  Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením Zákona na ochranu spotrebiteľa 250/2007, Zákonom na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 a Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.6.  Tieto OP sú viditeľne umiestnené na webovej stránke obchodu v jej dolnej časti (www.welldo.sk) a kupujúcemu je umožnené sa s nimi v dostatočnej miere oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky. Okamihom podania objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Obe strany sú uzavretím kúpnej zmluvy viazané týmito obchodnými podmienkami.

1.7.  POJMY:

a)     Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

b)     Spotrebiteľom je každý člověk, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uatvára zmluvu s ARTER s.r.o. alebo s ním inak koná.

c)     Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný o i. na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súviasiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samotnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely OP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov.

1.8.  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito OP, obsahom zmluvy a príloh a inštrukciami predávajúceho, a výslovne s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v moment odoslania objednávky.

 

2.     UZAVRETIE ZMLUVY

2.1.  Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia informácií o hmotnosti, rozmeroch, výkonu a pod. Cena tovaru je oznámená v cenovej ponuke zaslanej e-mailom. Rovnako tak je dohodnutá cena dopravy a inštalácia.

2.2.  Objednávať tovar je možné prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@welldo.sk alebo lukas@welldo.sk; osobne na prevádzke a telefonicky.

2.3.  Predávajúci je povinný zdeliť kupujúcemu informácie o cene tovaru, spôsobe úhrady (príp. i záloha), údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Tieto informácie sú zdelené prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a to ešte pred samotným objednaním tovaru.

2.4.  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho a následnom potvrdení tejto objednávky zo strany kupujúceho.

2.5.  Kupujúci sa stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec (tovar), a všetky doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke práva k veci v súlade so zmluvou. Pri odoslaní veci, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému prepravcovi k preprave; kupujúcemu (spotrebiteľovi) odovzdaním spotrebiteľovi prepravcom.

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

 

3.     CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

a)     v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b)     bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“)

– FIO banka (SK) č.ú. 2600759474/8330 , IBAN: SK6883300000002600759474 , SWIFT: FIOZSKBA

– FIO banka (CZ) č.ú. 2200828071/2010 , IBAN: CZ7420100000002200828071 , SWIFT: FIOBCZPP

– SLSP (SK)  IBAN: SK1309000000005082233192  ,  SWIFT:  GIBASKBX

c)     prostredcníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

3.2  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.4  Predávajúci je oprávnený v určitých prípadoch vystaviť zálohovú faktúru:

a)     cena objednaného tovaru presahuje hodnotu 400,- €, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru

b)     objednaný tovar má špecifické vlastnosti podľa individuálnej požiadavky kupujúceho čo nie je štandardne skladom u zmluvných dodávateľov, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru

c)     technologický tovar podliehajúci ďalšiemu zapojeniu napr. vírivé vane, sauny, parní boxy, masážne boxy a pod., zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 60-100% z ceny objednaného tovaru.

3.5  Tovar zostáva až do úplneho zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

3.6  V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a ďalej zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou.

3.7  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.8  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, zmeny sortimentu ponúkaného tovaru a zmeny cien či dodacie lehoty v odôvodnených prípadoch, najmä pri zmene peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie, alebo pri výraznej a naliehavej zmene dodávateľských podmienok výrobcu, alebo ostatných dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny, alebo chybné ceny u nepotvrdenej objednávke alebo nedostatku či nemožnosti obstarať objednaný tovar a pod. je kupujúci informovaný. Ten sa potom rozhodne, či so zmenou podmienok súhlasí, objedná iný tovar alebo svoju objednávku zruší.

3.9  Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobbe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

4.     ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1.  Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu

4.2.  Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

4.3.  Lehota na odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

–        odo dňa prevzatia tovaru,

–        odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

–        odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

4.4.  Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

–         poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

–         o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

–         o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

–         o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

–         o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

–         o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

–         o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,

–         o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,

–         o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

–         v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

4.5.  Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

4.6.  Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

4.7.  Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

4.8.  Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.9.  Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

4.10.  Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.11.   Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.12.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

5.     DODANIE TOVARU A PREPRAVA

5.1.  Ak nie je stanovené inak, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dodaním objednaného tovaru.

5.2.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.3.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, požadovať náhradu nákladov za prepravu, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru.

5.4.  V prípade dohodnutého osobného prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho / dodávateľa, je predávajúci / dodávateľ povinný kupujúceho dohodnutým spôsobom (elektronickou poštou, telefonicky, listom, a pod.) vyzvať k odberu tovaru, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní tovaru na prevádzku. Pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho / dodávateľa je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad o úplnom zaplatení tovaru. Iná osoba ako kupujúci môže tovar prevziať, ak sa preukáže splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom. Kupujúci je zároveň povinný si tovar prezrieť za prítomnosti zástupcu predávajúceho / dodávateľa.

5.5.  Po dobu omeškania kupujúceho (podnikateľa) s prevzatím tovaru na predajni či neprevzatím od prepravcu prechádza na tohto nebezpečenstvo škody, straty a zničenia veci.

5.6.  Pri všetkých vyššie uvedených spôsoboch dopravy platí, že sú realizované iba v pracovný deň, ak nie je stanovené inak. Pri objednávkach zrealizovaných v sobotu, nedeľu, alebo v štátny sviatok, bude tovar odoslaný v nasledujúcich pracovných dňoch.

5.7.  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.8.  V prípade chybnej objednávky zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť opätovnú dopravu (viac info u predávajúceho).

5.9.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady, napr. mechanické poškodenie obalu, počet balíkov, ako aj samotný tovar atď. Ak je tomu tak, má kupujúci právo tovar neprevziať a s povereným pracovníkom prepravcu spísať protokol o škode a nechať si ho ním potvrdiť (obsah: označenie strán kúpnej zmluvy, tovaru, cena popr. doložiť objednávku, dopravcu, poškodenie, dátum a čas a miesto). Následne je o tomto kupujúci povinný neodkladne informovať prepravcu a predávajúceho, a to telefonicky, emailom alebo osobne.

5.10.   Podpisom dodacieho listu / faktúry / prepravného listu kupujúci vyjadruje súhlas s prevzatím tovaru a zároveň potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a ako aj že samotný tovar je v poriadku. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predajcovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade zistenia mechanického poškodenia tovaru pri osobnom prevzatí v prevádzke predávajúceho je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.11.   Ak je predmet zmluvy vyvezený mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len SR), znáša náklady najmä na dopravu osôb alebo vecí do zahraničia, v zahraničí alebo späť na území SR, ubytovanie osôb, správne poplatky kupujúci (objednávateľ).

5.12.   Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

6.     ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY (ZÁVADY), ZÁRUKA

6.1.  Formulár pre uplatnenie reklamácie nájdete tu

6.2.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnením sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovej a zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

6.3.  Ak je zmluvnou stranou kupujúci (podnikateľ) konajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa tieto vzťahy okrem iného aj príslušnými všeobecne záväznými podmienkami autorizovaného servisu a podmienkami dovozcov tovaru do SR. Predávajúci nesie voči nemu zodpovednosť za škodu spôsobenú predávaným tovarom najviac do sumy 2500 €, ak nie je uvedené inak.

6.4.  Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.

6.5.  Právo kupujúceho z chybného plnenia vzniká vadou, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

6.6.  Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho s prevzatím tovaru / služby. Nebezpečenstvo škody pri preprave prechádza na kupujúceho (podnikateľa) odovzdaním prvému dopravcovi. Ak nadobudne kupujúci vlastnícke právo pred odovzdaním veci, má predávajúci až do odovzdania veci práva a povinnosti uschovávateľa. To isté platí, ak kupujúci neprevezme vec, aj keď mu s ňou bolo umožnené nakladať.

6.7.  Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený uplatniť právo z chyby na predanom tovare a poskytnutej služby v lehote 24 mesiacov, ak nie je stanovené inak napr. čl. 6.18. (12 mesačná záručná doba u použitého tovaru, či záručná doba v súvislosti so životnosťou tovaru pri jeho bežnom používaní) či ide o predĺženú záruku (ďalej len „záručná doba, ZD“). Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim; pri odoslaní tovaru, začína plynúť od príchodu veci do miesta určenia; pri objednanom uvedenie veci do prevádzky iným ako predajcom, ZD začína plynúť odo dňa uvedenia veci do prevádzky s tým, že kupujúci uvedenie do prevádzky objednal do 3 týždňov od prevzatia tovaru a poskytol potrebnú súčinnosť. Záručná doba u dodaných stavebných prác je 60 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela. Na technológie a dodané materiály s dielom súvisiace je záručná doba stanovená výrobcom zariadenia či dodávateľom materiálu, záručná doba začína plynúť od protokolárneho odovzdania diela. Odlišné špecifikácie, ktoré majú prednosť pred OP môžu byť v „Záručnom liste.“
Kupujúci (podnikateľ) je oprávnený reklamovať len tie vady, ktoré vec mala už pri prevzatí. Kupujúci (podnikateľ) je povinný si vec riadne prezrieť a prípadnú zistenú vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu vytknúť, max do 3 dní od prevzatia. K neskôr vytknutým zjavným chybám nebude prihliadané. Doba záruky za akosť nie je dohodnutá (neexistuje, ak nie je stanovené inak. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v primeranom čase. K odstúpeniu od zmluvy ďalej čl. 4.8. OP.)

6.8.  ZD sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravovni (to neplatí pri neoprávnenej reklamácii). V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru za nový, ZD začne plynúť nanovo od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, tj. deň, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

6.9.  Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne (mailom), bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní* od „protokolárneho“ prevzatia tovaru alebo služby alebo stavebných prác vr. technológie a materiálov, predajcovi, prípadne vyplniť reklamačný list, alebo formulár, ak je súčasťou príslušenstva dodávaného tovaru / služby / stav. prác, a popísať dátum dodania, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady (prípadne fotografiu) a návrh na vybavenie reklamácie.**
* V prípade dodania spoločnosťou TOPTRANS je zákazník povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, ak mu to nie je umožnené musí uviesť do prepravného listu prevzaté s výhradou a čo najskôr tovar skontrolovať a prípradné závady zaslať kupujúcemu na e-mail s popisom a fotodokumentáciou / videom.
** V prípade vady na tovare osobne vyzdvihnutého v predajni, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť vyplnením kontaktného formulára a to ten istý pracovný deň, tovar nesmie byť použitý. Na neskoršie reklamácie bohužiaľ nemôže byť braný zreteľ. Pri osobnom prevzatí musí tovar skontrolovať.

6.10.  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

6.11.   Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou či doniesť osobne na adresu skladu Lúčky 74, 908 51 Holíč. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ak je však v záručnom liste (predajka, faktúra, doklad o zakúpení či špeciálne záručný formulár so zákonnými údajmi) uvedený iný podnikateľ (autorizovaný alebo registrovaný servis) určený na opravu, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u tohto podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade oprávnenej reklamácie, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške.

6.12.   Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva, súčastí, darčeka atď.). Podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo) a prípadne kópiu nákupného dokladu, voľbu spôsobu vybavenia reklamácie (pozri nižšie). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ môže preukázať a doložiť uvedené skutočnosti aj inak, napr. výpis z bankového účtu o kúpe tovaru. Kupujúci-podnikateľ preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, príp. aj dokladu o reklamácii (rovnaké sériové číslo ako na reklamovanom tovare). Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný, inak je predajca oprávnený ho odmietnuť k reklamačnému konaniu.

6.13.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec / služba / dielo (spoločne „vec“ kde je to aplikovateľné) pri prevzatí nemá vady. Najmä, že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec / službu / dielo takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci / služby / diela uvádza alebo pre ktorý sa obvykle používa.

6.14.   V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nespĺňa čl. 6.4. (Ďalej len „vada“), tzv. ide o podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci (spotrebiteľ) právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho (spotrebiteľa) buď výmenou veci, dodaním chýbajúcej časti, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Na primeranú zľavu má kupujúci (spotrebiteľ) nárok aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. Tento odsek neplatí, ak kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím veci o vade vedel alebo vadu sám spôsobil. Vada veci, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa jej prevzatia, sa považuje za už existujúcu pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. U kupujúceho (podnikateľa) môžu byť podmienky upravené odlišne.

6.15.   Kupujúci oznámi voľbu nápravy pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, ibaže ide o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu (spotrebiteľovi), že vady neodstráni, môže kupujúci (spotrebiteľ), požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu (podnikateľovi), že vady neodstráni, môže kupujúci (podnikateľ), požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak si nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

6.16.   Ak ide o nepodstatnené porušenie zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, či odstrániť právnu chybu; iné vady môže odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

6.17.   V prípade, že predávajúci vadu veci neodstráni včas alebo odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, či od zmluvy odstúpiť. Zmenu voľby môže kupujúci zmeniť len so súhlasom predávajúceho. Obdobne platí aj pre chyby, ktoré znemožňujú riadne užívanie veci pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád (neplatí pre kupujúceho – podnikateľa).

6.18.   Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (napr. použitý, poškodený, nekompletný atď.). Za chybu tovaru sa nepovažuje okrem iného obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov (napr. koža, kameň), textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzore alebo farebnom tóne), lakovaných a kachľových plôch. Ďalej predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie) napr. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok; používaním v rozpore so všeobecnými predpismi či návodom na použitie; používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predávajúcim alebo výrobcom určené; neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. nerešpektovanie odporúčanej doby servisu, nepoužívaním doporučených prostriedkov na ochranu vody); prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov; tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy; tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou; tovar alebo jeho časť boli poškodené počítačovým vírusom alebo neautorizovaným softvérom; u spotrebného tovaru (napr. batérie) s 6 mesačnou životnosťou či iného tovaru s kratšou životnosťou, ktorých 24 mesiacov, kedy vadou nie je ani stupeň opotrebenia veci spôsobený jej obvyklým používaním a pod. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k prevedenej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

6.19.   Reklamovaný tovar bude testovaný len na písomne ​​vytknuté závady.

6.20.   Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota sa môže predĺžiť po dohovore s kupujícím – spotrebiteľom s podmienkou, že takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Ak sa jedná o prípad kupujúceho – podnikateľa, o reklamácii sa rozhodne najneskôr do 40 dní odo dňa jej uplatnenia. U kupujúceho (podnikateľa) rozhodne predávajúci v primeranom čase.

6.21.   O priebehu a vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho emailom, príp. telefonicky či písomne. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar do 1 mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do 1 mesiaca od vyrozumenia o jej prevedení je kupujúci povinný uhradiť čiastku za uskladnenie tovaru.

6.22.   Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne (napr. poštovné). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ navyše právo na úhradu priamych nákladov súvisiacich s odstúpením.

6.23.   Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o uplatnení / prijatie reklamácie a preukázať svoju totožnosť. Predávajúci zároveň vydá kupujúcemu doklad o uplatnenej reklamácii, hlavne čo bolo obsahom, dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.24.   V prípade zamietnutia opravy pre neoprávnenosť uplatnenia, môže predávajúci so súhlasom vykonať platenú opravu. Pred opravou bude kupujúci informovaný o cene opravy, rozsahu a nutnej dobe, a to všetko na základe písomnej servisnej zmluvy.

6.25.   Vylúčenie zodpovednosti a záruk

a)     Každý užívateľ užíva stránky www.welldo.sk na vlastné riziko.

b)     ARTER nezaručuje správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na týchto stránkach, ako ani možnosť pripojenia a bezchybného fungovania stránok.

c)     ARTER nezodpovedá za akékoľvek prípadné priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním stránok www.welldo.sk a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a / alebo úplnej nefunkčnosti, nemožnosti pripojenia sa k týmto stránkam a / alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

d)     ARTER tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.welldo.sk

 

7.     MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

7.1.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

7.2.  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 82799 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 82799 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7.3.  Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.4.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

8.     ĎALŠÍ PREDAJ TOVARU A JEHO OBMEDZENIA

8.1.  Kupujúci je oprávnený predávať tovar ďalším kupujúcim, kto rí nie sú konečnými zákazníkmi, ale kupujúcimi v zmysle týchto OP (podnikateľovi) len s písomným súhlasom predávajúceho. O tento súhlas je povinný požiadať kupujúci e-mailom predávajúcemu pred ďalším predajom tovaru. V žiadosti musí uviesť kupujúci identifikáciu ďalšieho kupujúceho, tj. firmu podnikateľa (meno a priezvisko) či firmu právnickej osoby, IČO a kontaktné údaje (e-mail, miesto podnikania alebo sídlo). Ak predávajúci neudelí súhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, žiadosť je považovaná za zamietnutú.

8.2.  Každý ďalší kupujúci je povinný dodržiavať OP predávajúceho a konať v ich súlade, o čom je kupujúci, ktorý tovar ďalej predáva povinný tieto osoby poučiť.

8.3.  Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4000€ v prípade, že by kupujúci porušil povinnosť ďalšieho predaja bez súhlasu predávajúceho a ďalej pri porušení povinnosti mlčanlivosti či práv z duševného vlastníctva podľa čl. 9 a 10 nižšie. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v celej výške.

 

9.     DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.2.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.3.  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

9.4.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 

10.  MLČANLIVOSŤ A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1.   Predávajúci a kupujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách („dôverné“), ktoré sa v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy dozvie a ktoré týmto budú sprístupnené, pričom tieto informácie nebudú mať povahu bežne verejne prístupných informácií. Táto povinnosť trvá aj po ukončení kúpnej zmluvy. Predávajúci a kupujúci sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie, ktoré im boli sprístupnené v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy a nie sú verejne dostupné. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo v prípade, že boli zmluvné strany upozornené na skutočnosť, že konkrétne informácie sú predmetom obchodného tajomstva, ak nie je uvedené inak.

10.2.   Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu nevznikajú žiadne práva k priemyselnému a inému duševného vlastníctvu (najmä k ochranným známkam, obchodnej firme, firemnému logu) predávajúceho či ďalších osôb, ktorých produkty sa vyskytujú v obchodnej ponuke predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak. Právo na ochranu pred nekalou súťažou zostáva nedotknuté.

10.3.   Všetky reklamné materiály, fotografie, obrázky, iné označenie tovaru a obsah webových stránok predávajúceho sú chránené podľa autorského zákona, zákona o ochranných známkach a podľa príslušných ustanovení NOZ o nekalej súťaži, v platnom znení. Bez preukázateľného písomného súhlasu predávajúceho, je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Tento súhlas môže predávajúci bez udania dôvodu kupujúcemu kedykoľvek odobrať.

 

11.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenkej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11.2.   Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.4.   Platné OP sú k dispozícii na internetovej stránke www.welldo.sk a každý kupujúci má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený OP doplňovať či meniť v súvislosti so zmenou platných právnych úprav a v súvislosti so zmenou na trhu tovarov, ktoré predávajúci ponúka. Ak je niektoré ustanovenie OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či OP vyžadujú písomnú formu. Zmeniť OP je možné iba jednostranne, druhej strane sa táto zmena oznámi písomne čo najskôr a tá je oprávnená možnosť zmeny odmietnuť a záväzok z tohto dôvodu vypovedať v lehote 15 dní od doručenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

11.5.   Zmluva vrátane OP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu minimálne 5 rokov a nie je prístupná.

11.6.   Zmluva a ostatné dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ak nie je uvedené inak.

11.7.   Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Kalinčiakova 4, 953 01 Zlaté Moravce, adresa elektronickej pošty info@welldo.sk, telefón +421 907 559 466. Webová stránka: www.welldo.sk.

Tieto OP nadobúdajú platnosť dňa 24.03.2021 a v plnom rozsahu rušia predchádzajúce OP. S rešpektovaním uplatnenia ustanovení a implementácie GDPR (EÚ) pre SR od 25.5.2018.